Uslovi poslovanja primenjuju se za kupce sa prebivalištem na području Republike Srbije. Kupcem se smatra svaka punoletna osoba koja prihvata naše uslove poslovanja. Uslovi poslovanja prihvataju se prilikom izrade online porudžbine.

Porudžbina

Kupac poručuje proizvode putem online porudžbe. Proizvodi se naručuju elektronskim putem biranjem određenog proizvoda. Nakon odabira željenog proizvoda ispunjava se obrazac/porudžbenica, kojom unosite Vaše lične podatke kao i podatke o proizvodu te način dostave proizvoda. Nakon toga plaforma traži da potvrdite sve unesene podatke linkom poruči. Sve navedene cene izražene se u dinarima. Nakon što primimo Vašu porudžbinu dobićete povratni e-mail sa potvrdom o uspješno obavljenoj porudžbi te uputstvom za plaćanje i preuzimanje proizvoda.

Rasprodani proizvodi

U određenim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da neke od poručenih proizvoda nismo u mogućnosti isporučiti, odnosno da su neki od proizvoda iz ponude potpuno rasprodani. U slučaju rasprodanih proizvoda, kupac će o tome biti obavešten e-mailom ili putem telefona.

Izjava davaoca garancije:

Garantni list izdaje se kupcu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije o zaštiti potrošača. Garantni rok za sve proizvode davaoca garancije iznosi 25 meseci i počinje da teče od trenutka kupovine i predaje proizvoda kupcu i važi za teritoriju Republike Srbije. Garancijom se davalac garancije obavezuje da će u vremenu trajanja garantnog roka u slučaju reklamacije proizvoda od strane kupca isti proizvod popraviti ili zameniti u ovlašćenom servisu.

Garantne obaveze Davaoca garancije:

- Davalac garancije garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvođača, te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno
pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovom Garantnom Listu.
- Roba i delovi zamenjeni u garantnom roku ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Proizvođača/Uvoznika.
- U slučaju manje popravke robe garantni rok se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe. Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, garantni rok ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe potrošaču.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.
- Davalac garancije će nakon isteka garantnog roka obezbediti servis i snabdevanje rezervnim delovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni garancijom naplaćuju se prema važećem cenovniku servisera.

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ovog Garantnog Lista.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ovog Garantnog lista kao i tehničkom dokumentacijom.
- Da uz robu obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalni overeni garantni list, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, odbiće se odgovarajući iznos od iznosa namenjenog za refundiranje potrošaču. U slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
Posle primljenog obaveštenja od strane servisera da je nesaobraznost robe otklonjena potrošač je dužan da istu podigne u roku od 90 dana. Posle isteka roka od 90 dana ni serviser ni Davalac garancije ne snose odgovornost za eventualnu štetu ili gubitak robe.

Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu autorizovani od strane proizvođača ili Davaoca garancije.
- Radnji trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti Davaoca garancije, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji
- Preteranim radnim opterećenjem robe, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima,
parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak garancije nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe,
- Ukoliko se potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.

NAPOMENA: Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na garantni rok čije je trajanje navedeno u ovom Garantnom Listu. Poglavlja „Garancija”, „Garantne obaveze Davaoca garancije”, „Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan)”, „Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog”, „Gubitak garancije nastaje”, se shodno primenjuju na kupca robe koji se ne smatra potrošačem.

Zamena proizvoda

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

Proizvodi koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim delovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu firme Medisana Trade d.o.o.  Nakon što ste nam se javili i vratili proizvod, poslaćemo Vam novi proizvod u zamenu.

Zaštita podataka

Vaše lične podatke koje dobrovoljno dajete sačuvaćemo u našoj bazi kupaca. Vaše lične podatke sakupljamo i koristimo u svrhu obrade porudžbine, slanja promotivnih materijala, te za unapređenje odnosa sa kupcima. Kupac je suglasan da mu se firma Medisana Trade d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati propagandne materijale kojim će ga obaveštavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi. Prilikom izvršenja porudžbine, kupac daje saglasnost za obradu svojih podataka u unaprijed navedene svrhe.

Garantujemo Vam da Vašu e-mail adresu i ostale podatke nećemo davati trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje bez Vašeg pristanka. Firma Medisana Trade d.o.o. ne odgovaraju za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojim se uzrokuje slučajno kršenje zaštite Vaših podataka, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ukoliko je to moguće.

Zaštita vlasništva

Firme Medisana Trade d.o.o. polaže sva autorska prava na korištenje objavljenog materijala (tekst, fotografije, video) na stranama www.medisana.rs u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji. Već objavljene materijale zabranjeno je objavljivati, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti firme Medisana Trade d.o.o. U protivnom, kršenje ove odredbe povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade načinjene štete.

Plaćanje

Za kupovinu naših proizvoda postoje dva načina plaćanja:

Dostava

Proizvode naručene putem web sajta www.medisana.rs dostavljamo putem pošte ili kurirskim službama direktno na Vašu kućnu adresu. Cenovnik dostave možete videti na stranici Cenovnik dostave. Dostava podrazumeva sledeće:

Za sve pristigle isporuke primalac potpisuje na dostavnom listu prilikom prijema pošiljke. Pošiljalac će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Ukoliko Vas kurir ne nađe na adresi, kod pokušaja isporuke ostaviće obaveštenje o dospeloj pošiljke na kojoj je naznačen broj pošiljke i broj telefona službe za korisnike, a sama pošiljka vratiće se u pripadajući sabirni centar. Vi samo trebate nazvati službu za korisnike i dogovoriti novu dostavu.